web analytics

อบรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ... Read More »

โครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Recap 4.0

โครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Recap 4.0

โครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Recap ... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Solidworks Essentails

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Solidworks Essentails

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ... Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 22 มีค. 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 22 มีค. 2565

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของครูอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมทั้งสร้างแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ... Read More »

เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 25-26 มีนาคม 64

เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 25-26 มีนาคม 64

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง ... Read More »

X