คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

LPRU News : รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ประธานกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี
การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพตนเองได้
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรยายในเรื่อง
พื้นฐานระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าพื้นฐานสายไฟ หลักการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบความปลอดภัย
หลักการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบต่าง ๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

#ขอบคุณสรุปข้อมูลข่าวจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง