โครงการอบรม หลักสูตรโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในยุคดิจิตัล 4.0

โครงการอบรม หลักสูตรโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในยุคดิจิตัล 4.0
วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดการอบรบโครงการอบรม หลักสูตรโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในยุคดิจิตัล 4.0

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการโปรแกรมการควบคุม ระบบในงานอุตสาหกรรม 4.0 การประยุกต์แขนกล DOBOT

โดยมีนักเรียนจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 30 คน