web analytics

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและบำเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและบำเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและบำเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ... Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ... Read More »

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี ... Read More »

อนศ. มร.ลป เชิญชวนนักศึกษาร่วมกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยนช์ต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

อนศ. มร.ลป เชิญชวนนักศึกษาร่วมกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยนช์ต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

  #เพราะนักศึกษาเองก็ลำบากเราจึงเปิดพื้นที่รับเรื่องข้อเสนอจากนักศึกษา   องค์การบริหารนักศึกษาได้ทำแบบฟอร์มเพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แจ้งความต้องการและแจ้งเรื่องถึงมหาวิทยาลัย ... Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ขอเชิญพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบพี่เลี้ยงวิจัย ONLINE

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ขอเชิญพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบพี่เลี้ยงวิจัย ONLINE

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ขอเชิญพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ... Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู ... Read More »

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL ... Read More »

งานทะเบียน มร.ลป แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601… และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียน มร.ลป แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601… และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ ... Read More »