web analytics

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ถือปฏิบัติ ข่าวสารรับพระราชทานปริญญบัตร

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ถือปฏิบัติ ข่าวสารรับพระราชทานปริญญบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ... Read More »

คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะครุฯ คณะเทคโนเกษตรฯ และ สศว. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์โคมล้านนา

คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะครุฯ คณะเทคโนเกษตรฯ และ สศว. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์โคมล้านนา

คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะครุฯ คณะเทคโนเกษตรฯ ... Read More »

การเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกันตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน รับฟังการประชาสัมพันธ์การประกันสังคม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

การเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกันตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน รับฟังการประชาสัมพันธ์การประกันสังคม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

แจ้งจากงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ... Read More »

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2566

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2566

แจ้งจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาภาคปกติ กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนภาคเรียนที่ ... Read More »

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2546 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2546 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ... Read More »

X