web analytics

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ... Read More »

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. ... Read More »

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป ประชุมเชิงปฏิบัติการ ... Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดโครงการอบรมทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 65

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดโครงการอบรมทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 65

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดโครงการอบรมทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ... Read More »

แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สำรวจความต้องการ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับใช้ในการสอนและปฏิบัติงาน

แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สำรวจความต้องการ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับใช้ในการสอนและปฏิบัติงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ... Read More »

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย ในวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย ในวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ... Read More »

X