โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0
สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุสาหกรรมไทยในยุค 4.0
และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานของการเลือกใช้ ตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหา
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

คณะวิทยากรจากบริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)
คุณอัศวิน เทพหยด ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
คุณนนท์ฐิวัฒน์ ทัศศรี ผุ้จัดการส่วนวิศวกรรม
คุณสรรค์พณิช ใบมงคล วิศวกร
คุณขวัญชัย ตุงคะเศวต วิศวกร
คุณกรกฤต ทองรุ่งเรืองชัย เจ้าหน้าที่การตลาด