กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี ... Read More »