ITECH News ::งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มร.ลป. แจ้งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อย่าเปิดอีเมล์ “WannaCry” เป็นไวรัสเรียกค่าไถ่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. เปิดหลักสูตรอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆและทันสมัย สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปี 2560
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่4”

 sahifawplk