ITECH NEWS ::

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง  ผลการสรรหาผู้สำควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 63
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 63
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบข้อตกลงภาระงาน
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

➲ ประกาศ-คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562  16/12/2562

ประกาศแนวการกิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562

➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้)

เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้)
ปรับปรุงข้อมูล : 21/01/2562

➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (คณะ) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) ฉบับที่ 2 )

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้)

เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้)

ประกาศการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว  ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่วนตัว)

เอกสารประกอบ (ทุนส่วนตัว)

งานสื่อสารองค์กร

sahifawplk