web analytics

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 22 มีค. 2565

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของครูอุตสาหกรรมศิลป์
พร้อมทั้งสร้างแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุทธนา เถียรประภากุล
ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ รร.ลำปางกัลยาณี

เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็น
เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นครูอุตสาหกรรมศิลป์แบบมืออาชีพ

X