สาขาโยธาฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม ProtaStrueture ในการวิเคราะห์โครงสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
” โครงการอบรมการใช้โปรแกรม ProtaStrueture
ในการวิเคราะห์โครงสร้างให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ”

วิทยากรโดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (Digital Business LAB 1)
อาคารบริการวิชาการ ชั้น 3