รูปกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี ... Read More »