web analytics

แบบข้อตกลงภาระงาน / แบบฟอร์มประเมินผล

*** กรุณากด F5 เพื่อ รีเฟสข้อมูลแคสไฟล์ ก่อนดาว์นโหลด ***

 

 แบบข้อตกลงภาระงาน 2565    

 


แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564   

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564