web analytics

Download

เอกสารประกอบ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูล
ตัวอย่าง-ใบตรวจรับพัสดุ-1
ตารางประมาณการรายละเอียดการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ-2
ตัวอย่าง-รายงานขอซื้อขอจ้าง-3

 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ / แบบรายงานผลการไปราชการ 24/02/65 | ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน 

 แบบฟอร์มรายงาน Report Plan   #ประจำปีงบประมาณ…………….
 แบบฟอร์มรายงาน Action Plan  #ประจำปีงบประมาณ…………….
* ปรับปรุง 30/11/64
เอกสาร / คู่มือ

♦ คู่มือและแบบฟร์อมการดำเนินโครงการ
♦ คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
♦ การขอตำแหน่งวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่
♦ รายวิชาเฉพาะพื้นฐานของเทคโนโลยีบัณฑิต 28/10/60 

แบบฟอร์มดาว์นโหลด

➲ แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกข้อความภายใน (Logo 50ปี)

➲ ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดาว์นโหลด)

ระบบตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ

งานวิจัย

 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ปี 2563

  เอกสารเพิ่มเติม เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย งบเงินรายได้ (งบคณะ) ประจำปี 2563 

 

X