web analytics

Download

แบบฟอร์มดาว์ลโหลด

แบบใบขอยกเลิกการลา 1 (120165).pdf

แบบใบขอยกเลิกการลา 2 (120165).pdf

แบบใบลาพักผ่อน (120166).pdf

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการมหาวิทยาลัย (120166).pdf

แบบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร (ของมหาวิทยาลัย).pdf

แบบลาป่วย-ลากิจส่วนตัว-อาจารย์ (120166).pdf

ฟอร์มขออนุญาตไปราชการคณะ (120166).pdf

 แบบรายงานผลการไปราชการ

เอกสารประกอบ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูล
ตัวอย่าง-ใบตรวจรับพัสดุ-1
ตารางประมาณการรายละเอียดการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ-2
ตัวอย่าง-รายงานขอซื้อขอจ้าง-3

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน 
 แบบฟอร์มรายงาน Report Plan   #ประจำปีงบประมาณ……………. แบบฟอร์มรายงาน Action Plan  #ประจำปีงบประมาณ…………….
* ปรับปรุง 30/11/64คู่มือ ขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (update 24/08/65)
[Download File]แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัล  [Download File]
เอกสาร / คู่มือ

♦ คู่มือและแบบฟร์อมการดำเนินโครงการ
♦ คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
♦ การขอตำแหน่งวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่
♦ รายวิชาเฉพาะพื้นฐานของเทคโนโลยีบัณฑิต 28/10/60 

แบบฟอร์มดาว์นโหลด

➲ แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกข้อความภายใน (Logo 50ปี)

➲ ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดาว์นโหลด)

ระบบตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ

งานวิจัย

 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ปี 2563

  เอกสารเพิ่มเติม เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย งบเงินรายได้ (งบคณะ) ประจำปี 2563 

 

X