ฐานข้อมูล เพื่อประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 


 • คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (๐๑๓)


คู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย


1. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอไปราชการ  : [PDF]

2. คู่มือเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร เรื่องรับ เพื่อการสืบค้น อย่างมีประสิทธิภาพ [PDF]  

3. คู่มือปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [PDF]  

 


 • คู่มือมาตราฐานการบริการ (๐๑๔)


  คู่มือมาตราฐานการบริการ ของงานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นให้งานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 1. แผนภูมิขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  [Download File]
 2. แผนภูมิขั้นตอนการขอบาร์โค้ด งานกิจกรรม สัมมนา
  [Download File]
 3. แผนภูมิขั้นตอนการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  [Download File]
 4. คู่มือ ขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (update 24/08/65)
  [Download File]
 5. คู่มือขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
  [Download File
 6. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  [Download File


รายงานการประชุมประจำคณะ 2565 

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-1.65

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-2.65

สรุปประชุมกกรรมการประจำคณะพิเศษ.65-1

สรุปประชุมกกรรมการประจำคณะพิเศษ.65-2


รายงานการประชุมประจำคณะ 2564

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-1.64

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-2.64

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-3.64

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-4.64

รายงานการประชุมประจำคณะ-ครั้งที่-5.64

สรุปประชุมกกรรมการประจำคณะพิเศษ.64-1

สรุปประชุมกกรรมการประจำคณะพิเศษ.64-2

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 (O๑๖) [Download File]

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 (O๑๖) [Download File]

รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก [Download File]

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [Download File]

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [Download File]