ฐานข้อมูล เพื่อประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 


 • คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (๐๑๓)


คู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอไปราชการ  : [PDF] [Word]

 


 • คู่มือมาตราฐานการบริการ (๐๑๔)


  คู่มือมาตราฐานการบริการ ของงานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นให้งานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 1. แผนภูมิขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  [Download File]
 2. แผนภูมิขั้นตอนการขอบาร์โค้ด งานกิจกรรม สัมมนา
  [Download File]
 3. แผนภูมิขั้นตอนการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  [Download File]


 


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 (O๑๖) [Download File]

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 (O๑๖) [Download File]

รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก [Download File]

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [Download File]

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [Download File]

 

 

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (๐๑๖)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (๐๒๘)
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (๐๓๓)