Author Archives: itechlpru

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »