web analytics

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ระบบจองห้องประชุม & ห้องเรียน Smart Classroom
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศระเบียบการใช้งาน ห้องประชุม & ห้องเรียน Smart Classroom

ตรวจสอบรหัสบุคลากร iRoom
ตรวจสอบปฏิทินการใช้งานห้อง จองห้องประชุมออนไลน์

 

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Download> แบบฟอร์มการใช้งานห้องประชุม

Download> แผนผังขั้นตอนการขอใช้งานห้องประชุม

*ปรับปรุง 01/11/2565 – 15.00 น.

 

X