เอกสารประกอบงานวิจัย

➲  เอกสารเพิ่มเติม เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย งบเงินรายได้ (งบคณะ) ประจำปี 2563 
 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) 


ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตามแผน ววน.) 
                          รายละเอียดข้อมูลแนวทางการขอทุนวิจัย

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) 

เอกสารประกอบ (แบบเสนอโครงการวิจัย,แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้างานวิจัย,ฯลฯ) 

ประกาศการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว  ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่วนตัว) 

                เอกสารประกอบ (แบบเสนอโครงการวิจัย,แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้างานวิจัย)