ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักวิจัย


• 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสนับสนุนทุนวจัยเพื่อองค์ความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
งบประมาณรายได้ ประจำปี 2562

• 10 ตุลาคม 2561
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว 2562

• 9 ตุลาคม 2561
แจ้งติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย งบประมาณ 2561

เอกสารประกอบงานวิจัย
 

แบบฟอร์มส่งผลงานเพื่อการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 
from-consider-research62.docx

เอกสารแบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย งบม.62 งบประมาณรายได้ 
62-template-research-project-rev.docx

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายวิจัย งวด1 
62-budget-research-s1.rar

แบบเสนอโครงการวิจัย #ทุนส่วนตัวงปม.62 
research62-personal.zip

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้างานวิจัย #ทุนส่วนตัว 
reportpro-research62-personal.doc

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง "การดำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว" 
เอกสารประกอบ