ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020
กลุ่มการเกษตรและอาหาร ระดับอุดมศึกาา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ผลงานวิจัย ตู้อบแห้ง ระบบผสมผสานแบบอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โดยมีสมาชิก
นายวัชรพล อินสม
นายภูวนาท ภูดอนตอง
นางสาวบุษกร ถุงคำ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัส 62

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา