คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
ณ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

การอบรมนี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัว มีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะใช้ภาษา
หรือพัฒนาตนเอง และเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการจำนวน 85 คน