โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยาชภัฏลำปางจัดโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกาศเมฆ หมุ่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซึ่งมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว