web analytics

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ... Read More »

X