web analytics

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง จัดการอบรม เทคนิคการออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง จัดการอบรม เทคนิคการออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ... Read More »

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ... Read More »

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ BASIC GOT ภายใต้โครงการการพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ BASIC GOT ภายใต้โครงการการพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ... Read More »

X