web analytics

ความร่วมมือ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ ... Read More »

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 35

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 35

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »

คณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ประชุมและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมระหว่าง ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ประชุมและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมระหว่าง ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ประชุมและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมระหว่าง ... Read More »

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง

LPRU NEWS : ... Read More »

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ... Read More »

X