web analytics

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยีอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่าง วันที่ 25 – 26 มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

About itechlpru

X