web analytics

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ
“โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนด้วยเทคโนโลยี”
เรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 17 – 18  มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยากรโดย อาจารย์นายอดิศร  ถมยา และ  ผู้ช่วยวิทยาก รนายกฤษดา  ชัยเรือง
โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่

About itechlpru

X