web analytics

ทุนการศึกษา

กองทุน กยศ. กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 1/2566  รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่

กองทุน กยศ. กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 1/2566 รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่

กยศ. กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 1/2566  ... Read More »

ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง การยื่นกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่ 31 พฤษภาคม 2566 ทางออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง การยื่นกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่ 31 พฤษภาคม 2566 ทางออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง การยื่นกู้ยืมเงิน ... Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น ... Read More »

กพน. มร.ลป รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

กพน. มร.ลป รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศ ... Read More »

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

กพน.มร.ลป รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน

กพน.มร.ลป รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ... Read More »

แจ้งการทำสัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงิน และกำหนดการส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ ภาคเรียนที่ 1/2565 รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

แจ้งการทำสัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงิน และกำหนดการส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ ภาคเรียนที่ 1/2565 รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น ... Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ... Read More »

X