web analytics

ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ... Read More »

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยืนยันจำนวนเงินและส่งเอกสารใบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ประเภทรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยืนยันจำนวนเงินและส่งเอกสารใบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ประเภทรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยืนยันจำนวนเงินและส่งเอกสารใบเบิกเงินกู้ยืม ... Read More »

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่) ประชุมชี้แจงการยื่นกู้ยืมเงินปีการศึกษา 1-2565

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่) ประชุมชี้แจงการยื่นกู้ยืมเงินปีการศึกษา 1-2565

 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส ... Read More »

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งปฏิทินกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งปฏิทินกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งปฏิทินกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ... Read More »

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการส่งเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการส่งเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  กองพัฒนานักศึกษา ... Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน” ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน” ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ... Read More »

แจ้งนักศึกษา กยศ. เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ  เพื่อใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งนักศึกษา กยศ. เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ... Read More »

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป แจ้งการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป แจ้งการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ... Read More »

กยศ. ม.ราชภัฏลำปาง – ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กยศ. ม.ราชภัฏลำปาง – ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำคู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ... Read More »

X