web analytics

ดาว์นโหลด

*** ขออภัย .. หน้าดาว์นโหลดกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ***

งานวิจัย

➲ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 
➲  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ปี 2563  [23/12/63]

➲  เอกสารเพิ่มเติม เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย งบเงินรายได้ (งบคณะ) ประจำปี 2563 

➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้)

เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้) ปรับปรุงข้อมูล : 21/01/2562

➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (คณะ) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) ฉบับที่ 2 )

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้) ! (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 25/08/63) 

➲ ประกาศการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว  ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่วนตัว)

เอกสารประกอบ (ทุนส่วนตัว)

 —

➲ ประกาศ-คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562  16/12/2562

ประกาศแนวการกิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562


งานบุคคล

แบบข้อตกลงภาระงาน 2564
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มดาว์นโหลด

แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกข้อความภายใน (Logo 50ปี)

 ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดาว์นโหลด)

»


♦ แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน 


➲ แบบฟอร์มรายงาน Report Plan 64   | 04/01/64

➲ แบบฟอร์มรายงาน Action Plan 64   | 02/1163

➲ แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ / แบบรายงานผลการไปราชการ / ตัวอย่าง | 22/07/2564

➲ แบบฟอร์มสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านตำแหน่งทางวิชาการ | 15/01/62

➲ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ


เอกสาร / คู่มือ

♦ คู่มือและแบบฟร์อมการดำเนินโครงการ
♦ คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
♦ การขอตำแหน่งวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ 
♦ รายวิชาเฉพาะพื้นฐานของเทคโนโลยีบัณฑิต 28/10/60 

 


➲ แบบฟอร์มงบบูรณาการภาคเหนือ ปีงบประมาณ​ 2564 

X