มร.ลป ลงนามความร่วมมือ กับ Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กับ Department of Design, Faculty of Environmental and Information Sciences
มหาวิทยาลัย Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ Department of Design, Faculty of Environmental and Information Sciences
มหาวิทยาลัย Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ของทั้งสองคณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยมี ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง, อ.วินัย ต๊ะแสง และ อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ร่วมเป็นสักขีพยาน
และนักศึกษา สาขานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีดังกล่าว