คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 957,692.- บาท

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณาจารย์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การสอน ตลับลูกปืน จำนวน 98 รายการ มูลค่า 957,692.- บาท จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การมอบอุปกรณ์การสอนครั้งนี้เพื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากองค์กรเอกชนสู่กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตร โดยดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา

ภาพ : หอมนวล ศรีริ, ถิรวิทย์ เป็งอินตา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ