นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
ทางอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในงานเปิดนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
และผลงานที่ถูกคัดเลือกให้จัดร่วมแสดงในงานนี้ ได้แก่
ผลงาน รังสรรค์ปั้นแต่ง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผลงาน ปลดปล่อย ของอาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
และผลงาน มือบอน ของนายอภิชัย เสาร์เปียง

ข้อมูล / รูปภาพประกอบ : ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
เรียบเรียงข่าว : ทีมข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม