Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดโครงการ Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.
ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนเมืองมายวิทยา และโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมเปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชา จำนวน 7 สาขาวิชา
และเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแข่งขันเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ ท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมา
ท่าน ผอ. บุญส่ง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ท่าน ผอ. จิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา และขอขอบคุณการสนับสนุนจาก
บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ละให้ความอนุเคราะห์ผู้ทรงคณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการแข่งขันในครั้งนี้

#itechlpru #lpru
#itechopenhouse2018