สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จัดกิจกรรม อบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมีการบรรยายด้านความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน
และกรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/f9GLrJ