web analytics

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง

LPRU NEWS : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความร่วมมือ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุมล สัญญเดช ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน
เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการบริการวิชาการ
รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนผู้อำนวยการ
ร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากสถาบันศึกษาในจังหวัดลำปางร่วม 11 แห่ง

ได้แก่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา

About itechlpru

X