ITECH KM 2561 GOV – 2


เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน”

1. เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

 ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)

คือ บริการระบบห้องเรียนออนไลน์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของอาจารย์และนักศึกษาในการสั่งการบ้านและส่งการบ้านแบบออนไลน์ มีระบบที่ใช้งานง่ายและสะดวก รองรับตั้งแต่การสร้างห้องเรียนไปจนถึงตรวจการบ้านเสร็จสรรพเลยทีเดียว

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ 

      –  www.itech.lpru.ac.th/km2561/pdf/google-classroom.pdf

     **ขอขอบคุณคู่มือการใช้งาน จาก อาจารย์เมธาวัตน์  กาวิลเครือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ► พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Microsoft Teams)

คือ พื้นที่การทำงานแบบเน้นการสนทนาที่มีการรวมเข้ากับ Office 365 ทีมต่างๆ สามารถเข้าถึงทุกอย่างที่พวกเขาต้องการในฮับเฉพาะทำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีการสนทนา เนื้อหา บุคคล และเครื่องมือให้ใช้งานร่วมกันใน Office 365 ได้ทันที

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ 

      – www.itech.lpru.ac.th/km2561/pdf/microsoft-teams.pdf

         ► แพลตฟอร์มเกมคาฮูท (Kahoot)

คือ เครื่องมือสร้างเกมส์ตอบคำถามออนไลน์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone ที่ทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเท่านั้น  เมื่อเข้าสู่เกมส์ของ Kahoot จะมีการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ ผลการตอบคำถามในการแข่งขัน และลำดับของผู้เข้ารวมแข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบคำถามและเกมส์เสร็จสิ้น นอกจากนั้น ยังมีวิธีการใช้งานที่ง่าย และสะดวก

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ 

      –  www.itech.lpru.ac.th/km2561/pdf/kahoot.pdf

          ► ปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar)

คือ การบริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้เรียน ในการค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ 

      – www.itech.lpru.ac.th/km2561/pdf/google-calendar.pdf

2. เป้าหมายหลัก

2.1 จำนวนรายวิชา

2.2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชา

 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายหลัก

3.1 จำนวนรายวิชาไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ต่อสาขาวิชา

3.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

4.1 การเข้าชั้นเรียน (Attendances)

4.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignments)

4.3 การสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test)

4.4 การสอบวัดผลหลังเรียน (Post-Test)

4.5 การสอบย่อย (Quizzes)

4.6 การทำงานภาคปฏิบัติ (Lab)

4.7 การสอบปฏิบัติ (Practice Exam)

4.8 โครงงาน (Project)

4.9 การสอบกลางภาคเรียน (Midterm)

4.10 การสอบปลายภาคเรียน (Final)

4.11 อื่น ๆ (Others) ระบุ…………..6 comments

 1. สกลวรรณ

  ส่วนตัวยังไม่ค่อยรู้จักเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการเรียน หลังจากได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในคณะในกิจกรรม km ด้านการผลิตบัณฑิต จึงสนใจและลองเลือกใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน (จำนวน 2 รายวิชา คือ กฎหมายสัญญาและรายการก่อสร้าง, การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง)
  โดยเทคนิคดังกล่าว ช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น
  1. ทำให้นศ.ทราบรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ (แผนการเรียน, เอกสารประกอบการเรียน) ของรายวิชา ทราบกำหนดในการส่งงาน => ทำให้นศ.สามารถติดตามหรือโหลดงานของรายวิชาได้ตลอด
  2. นศ.สามารถส่งงานในระบบ ทำให้เพื่อนๆร่วมห้องสามารถเข้าไปดาวโหลดมาเพื่อศึกษา และสะดวกกับอาจารย์ในการตรวจสอบการส่งงานและตรวจงานของนศ. => ทำให้นศ.ส่งงานตรงตามกำหนดเวลาเพิ่มขึ้น
  3. มีการแจ้งเตือนกิจกรรม เพราะมีการใช้งานร่วมกับ google calendar => ทำให้นศ.ส่งงานตรงตามกำหนดเวลาเพิ่มขึ้น

 2. ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ

  ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Google Calendar ในการวางแผนตารางการทำงานและการัดหมายนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้ามาขอคำปรึกษา ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนหรือลืมในการนัดหมาย

 3. ผศ. ธนวรกฤต โอฬารธนพร

  ได้นำโปรแกรม Kahoot ไปใช้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ผลที่ได้ทำให้นักศึกษาสนใจการร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีการค้นคว้าข้อมูลก่อนเ้ข้าเรียน และมองหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาที่เรียนในชั้นเรียน คะแนนการเล่นเกมส์หรือทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น หรือตอบคำถามไหนไม่เข้าใจสังสัย ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจตรงกัน

 4. อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

  ได้นำโปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และผลคะแนนสอบของนักศึกษาดีขึ้นเมื่อเทียบกับในที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม

 5. รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม

  ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Google Calendar เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 6. อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

  ได้นำ 3 เครื่องมือมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ปรากฎว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ