ITECH KM 2561 GOV – Research

เรื่อง “เทคนิคการบูรณาการการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม”

1. เป้าหมายหลัก

1.1 จำนวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการบูรณาการในงบประมาณ  2562

1.2 จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

 

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายหลัก

2.1 ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมบูรณาการการวิจัยในงบประมาณ  2562 สามารถลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มกำลังการผลิต จากการบูรณาการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 ร้อยละของวิจัยที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 80 ของผู้ได้รับวิจัย

 

► แนวทางการได้ทุนวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

 1. ที่มาของโจทย์งานวิจัย
  1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างนักวิจัยกับสถานประกอบการ
  2. สถานประกอบการที่นักวิจัยมีเครือข่ายเดิมหรือรู้จักมาก่อน
  3. การต่อยอดงานวิจัยจากสถานประกอบการที่เคยร่วมมือ

2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

3. การระดมโจทย์ของหน่วยงานอื่นๆ และภาคอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และบูรณาการข้ามศาสตร์

4. สำคัญที่สุดคือ Connection ที่ดี

 

► การได้มาซึ่ง Connection ที่ดี

 1. ความน่าเชื่อถือของตัวอาจารย์เอง/คณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ
 2. การให้ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
 3. ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ
 4. การการันตีด้วยผลงานที่ผ่านมาเชิงประจักร
 5. การสร้างและมีเครือข่ายกับสภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง
 6. การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการโดยมีนักวิจัยสื่อกลาง
 7. ความพร้อมของทีมงานคณาจารย์ที่เสนอตัวเข้าไปรับใช้และแก้ไขปัญหาให้แก้สถานประกอบการ

► แนวทางการคัดเลือกทีมวิจัย

 1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ หรือศาสตร์เฉพาะที่ตรงกับประเด็นปัญหาที่โจทย์วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและปิดงานรวดเร็ว
 2. ผลงานวิจัยที่ผ่านมาต้องมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง ใกล้เคียง และไม่มีบัญชีดำ
 3. การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อนำไปสู่การจัดวางศักยภาพของทีมนักวิจัย (Value chain)
 4. ศักยภาพของตัวนักวิจัยต้องข้ามศาสตร์ เพื่อการนำไปสู่การใช้เครื่องมือในงานวิจัย
 5. เคยมีประสบการณ์วิจัยเชิงอุตสาหกรรม
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และทำงานส่งตรงเวลา
 7. ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง
 8. มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน

 

► แนวคิดในการเลือกทีมงานวิจัยเรียงลำดับตามความสำคัญ

 1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ หรือศาสตร์เฉพาะที่ตรงกับประเด็นปัญหาที่โจทย์วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและปิดงานรวดเร็ว
 2. การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อนำไปสู่การจัดวางศักยภาพของทีมนักวิจัย (Value chain)
 3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง

 

► แนวคิดการเลือกทีมงานเป็นที่ปรึกษาเรียงลำดับตามความสำคัญ

 1. เคยมีประสบการณ์วิจัยเชิงอุตสาหกรรม
 2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ หรือศาสตร์เฉพาะที่ตรงกับประเด็นปัญหาที่โจทย์วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและปิดงานรวดเร็ว
 3. มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และทำงานส่งตรงเวลา
 4. ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง


2 comments

 1. ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ

  การเป็นที่ปรึกษาโรงงาน ภาคอุตสาหกรรมได้นำไปใช้โดยการให้ความช่วยเหลือ ปรึกษาเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการในการแก้ปัญหา โดยต้องทำด้วยความทุ่มเทเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ ทำให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

 2. ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม

  ใช้เครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ ประสานและสร้างความเร่งมือในด้านการวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในการปฏิบัติได้จริง