การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุม 1315 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
โดยมี ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ประธานประเมิน, ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการประเมิน, ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ กรรมการประเมิน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
โดยมี ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ประธานประเมิน, ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการประเมิน, อ.สิริรัตน์ วาวแวว กรรมการประเมิน