ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

“ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่.. บ้านแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี”

วันที่ 3 กรกรฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการศึกษาที่ดี แก่นักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งการรับฟังบรรยายทางด้านวิชาการ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และด้านกิจกรรม ที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา