โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติด้วย ARM ขั้นต้น