บริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ ด้วย ARM ขั้นต้น