ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง