โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น
ณ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 7 พฤาภาคม 2562

โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ, อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย และภัยอัตรายจากอินเตอร์เน็ต SMS หลอกลวง