โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยากร รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์