ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Fukui University of technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Fukui University of technology ประเทศญี่ปุ่น
ในการประชุมหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

Fukui University of technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ

ตั้งอยู่ ณ เมือง ฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ทางตอนกลางฝั่งตะวันตกของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตราฐานการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
และเป็นสถานที่ศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนชาวต่างชาติต้องการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสอน ระดับปริญญาตรี โท และเอก
คณะที่เปิดสอน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ