นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าพบอธิการบดี เพื่อแสดงความยินดี

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการประกวด “รางวันนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการประกวด “รางวันนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม (ชั้น 10) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ผลงาน
ได้แก่ “ตัวดอกตอกกราวด์”
ผลงานของ นายกวินท์ ขมินทกูล, นายเสฤฐวุฒิ ศรีรักษ์ และนายสุระสิทธิ์ วีรุตมวิโรจน์

รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ผลงาน
ได้แก่ “ถ่านพลังเห็ด ยะพลังงาน : ถ่านอัดแท่งจากก้อนเพาะเห็ดแล้ว”
ผลงานของ นายกฤษฏา สมปาน, นายณัฐพงษ์ กันแก้ว, นางสาวเสาวลักษณ์ อินกล่ำ และ นางสาวอังสุดา อภิวงค์

ข้อมูล/รูปภาพ : ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
เรียบเรียงข้อมูลข่าว : ITECH LPRU