อบรมความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่ทาง บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ MOU
กับทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทาง บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์(ประเทศไทย) จำกัด
จึงได้จัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
เพื่อเพิ่มเติมความรู้จากที่นักศึกษาได้เข้ารับการอบรมพื้นฐานของแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป แล้วนั้น

ในการอบรมครั้งนี้ นำโดย คุณนนท์ฐิวัฒน์ ทัศศรี (ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม) คุณอัศวิน เทพหยด (ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม)
คุณปิยะพล หรูรักษ์วิทย์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) คุณสรรค์พณิช ใบมงคล (วิศวกร) คุณขวัญชัย ตุงคะเศวต (วิศวกร)