สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ แนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ให้คำแนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก
โดยอาจารย์วินัย ต๊ะแสง และอาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ พร้อมด้วยคุณกันต์พัฒน์ จันทราช ศิษย์เก่าสาขาวิชาฯ
และนักศึกษาสาขาวิชาฯ ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง