สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดอบรมหัวข้อคอนกรีตเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตสมัยใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดอบรมหัวข้อคอนกรีตเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตสมัยใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ห้องบรรยาย 1121
โดยวิทยากร วิศวกร กิจการ CPAC ภาคเหนือ