สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง

จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการดำเนินการในครั้งนี้