โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS , บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561