web analytics

ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา
เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา “ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2561”

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
“ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2561” จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
สำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เป็นเป็นอย่างที่ดีในการเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นักศึกษา

โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1-4fn6_ED98bv14XRlrJjPZmr_jr0eTSN

**สำหรับทรานสคิรปกิจกรรม ให้นักศึกษาใช้หนังสือรับรองความพฤติของกองพัฒนานักศึกษาแนบแทน**

ให้นักศึกษายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา (คุณชุติมา ฤาชัย : พี่ปูเป้) โทร 054-237399 ต่อ 4102