โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 


กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่  24 ตุลาคม  2561

ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

08.00 น. – 08.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม
09.00 น.– 11.00 น. เริ่มการบรรยาย โดย

คุณบุญศักดิ์  ชัสุทธิวงค์ 

ผู้จัดการบริษัท นอร์ทเทิร์น แอดไวซ์ จำกัด

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  “บัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ”

11.00 น. – 12.00 น. บรรยายโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ยิ้มละมัย

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหลังสำเร็จการศึกษา ”

12.00 – 12.15 น. พิธีปิดการอบรม

 

     หมายเหตุ   :   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม