ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

** เปลี่ยนแปลงสถานที่ ***
ณ ห้องประชุม โอฬารรัตน์ ชั้น 1
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

✳️ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

ดาว์นโหลดใบสมัคร : ⬇️

https://goo.gl/1Dk5U6
http://www.journal.itech.lpru.ac.th/images/journal/seminar61-regis.docx

 

งานวารสารวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์  054-237399 ต่อ 1339   แฟกซ์อัตโนมัติ  054-241079

ผู้ประสานงาน

นางสาวกมลชนก  ถาแก้ว โทรศัพท์ 092-6929838
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง โทรศัพท์ 080-5028598